Kyrenia
2019, carborundum, 60 x 54 cm
vedossarja 6
Pohjois-Kypros

Alkukuva